15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://catwalkmagazine.pl 300 1
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

0 Comments

Jeżeli małżonkowie nie podpisali odpowiednio wcześnie intercyzy, w chwili zawarcia związku małżeńskiego zawiązuje się pomiędzy nimi ustawowa wspólność majątkowa. Dodatkowo każdy z małżonków ma także prawo do posiadania majątku osobistego. Jak zatem przedstawia się kwestia podziału w przypadku rozwodu?

Majątek wspólny i majątek osobisty małżonków

Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej, w chwili zawarcia związku małżeńskiego automatycznie następuje zawiązanie się wspólności majątkowej. W jej skład będą wchodziły wszystkie dobra zarówno finansowe jak i materialne, które zostały zgromadzone przez strony w czasie trwania małżeństwa. Każdy z małżonków posiada także majątek osobisty, czyli rzeczy bądź darowizny nabyte przed zawarcie związku małżeńskiego. W czasie trwania związku pomiędzy mężem i żoną ich indywidualne majątki stają się wspólne. Ich wyodrębnienie może nastąpić jedynie w przypadku:

  • uzyskania rozwodu,
  • ubezwłasnowolnienia jednej ze stron małżeństwa,
  • ogłoszenia upadłości przez jedną ze stron małżeństwa.

W wymienionych powyżej przypadkach nie tylko wyodrębnione zostają osobiste majątki małżonków. Każda ze stron ma prawo domagać się podziału wspólnego majątku, jaki został zgromadzony w czasie trwania związku małżeńskiego.

Jak podzielić majątek wspólny po rozwodzie?

Istnieje kilka sposobów podziału majątku po rozwodzie, które nie zawsze muszą wiązać się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego. Jednym ze sposobów jest podział majątku wspólnego u notariusza. W tym przypadku w tej kwestii musi jednak być pełna zgoda pomiędzy małżonkami, którzy jednogłośnie zgadzają się co do tego, co któremu z nich należy się po rozpadzie małżeństwa. Podział sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Taka procedura w porównaniu do postępowania sądowego jest dość korzystna dla stron (pod warunkiem braku konfliktów), pozwalając zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Podział wspólnego majątku może mieć również formę umowy nienotarialnej. Jest to zwyczajna umowa, podpisana przez strony, przy której nie musi być obecna jakakolwiek postronna osoba poświadczająca fakt podpisania takiego dokumentu. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że taka forma podziału majątku możliwa jest tylko w przypadkach, w których wspólnego majątku nie stanowi dowolna nieruchomość. Wówczas niezbędne jest sporządzenie umowy o podział majątku u notariusza.

Podział majątku na drodze sądowej jest już ostatecznością, niezbędną jedna w przypadku skonfliktowanych ze sobą małżonków, którzy nie są w stanie w tej kwestii osiągnąć samodzielnie jakiegokolwiek kompromisu. Byli partnerzy powinni być jednak świadomi tego, że bardzo często sądowe postępowanie jest nie tylko długotrwałe, ale również generujące wysokie koszty,  których można byłoby uniknąć w przypadku uzyskania satysfakcjonującego obie strony porozumienia. W większości przypadków sąd majątek stara się dzielić po równo, co może być dla jednej ze stron działaniem na niekorzyść, szczególnie jeśli miała znacznie większy udział w gromadzeniu dóbr wspólnych.

Czy majątek osobisty podlega podziałom po rozwodzie?

Wszelkie nabyte przez małżonków dobra przed zawarciem związku małżeńskiego po rozwodzie stają się ich wyłączną własnością, a co za tym idzie druga ze stron nie ma prawa domagać się ich podziału przy dzieleniu wspólnego majątku.

Partnerem artykułu jest Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Poprzedni
Następny